شنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۹

وضعيت بشری!
حالا آنها چه خواهند کرد؟ پيش چشمان حيرت‌زده ما بزرگترين آزمايشگاه روح بشری گسترده شده.
اين نخستين بار است که آدمی در وضعی چنين غريب گرفتار می‌شود. لابد همين روزهاست که تلويزيون‌های عالم هجوم بياورند تا اين بار يک «بيگ برادر» تراژيک را به طور مستقيم گزارش کنند.

دوشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۸۹قيامت است اين ملت ! (39) « تشرف آيت الله خامنه ای محضر مبارك حضرت مهدی»

از همه قيامت تر اما شيوه روايت اين داستان جعلی است. اينها هم شيوه داستانگويی‌شان را مدرن بلکه «پست مدرن» کرده‌اند و به روايت تودرتو به شيوه شهرزاد هم عنايتی دارند. شيوه روايت پيشرفته برای بيان عقايد پسرفته!