جمعه، مهر ۱۶، ۱۳۸۹

کمی هم کاباره با يک کوبيده اضافه(11) قيامت می کند اين فرهاد شيدفر
اهل اورميه است و تحصيلکرده ترکيه؛ شايد تنها موسيقيدان ايرانی است که فهميده نسبت تکنيک با هنر چيست و از همه مهمتر، نسبت موسيقی ما با موسيقی غربی در کجاست و چه بايد کرد با سنت.
لينک مرتط:

هیچ نظری موجود نیست: